Promega's Cookie Policy

We use cookies and similar technologies to make our website work, run analytics, improve our website, and show you personalized content and advertising. Some of these cookies are essential for our website to work. For others, we won’t set them unless you accept them. To find out more about cookies and how to manage cookies, read our Cookie Policy.

Ogólne warunki handlowe

Stan na dzień 18 listopada 2019 r.

Spółka Promega GmbH jest jednym z największych światowych producentów odczynników, zestawów i systemów urządzeń oraz produkuje produkty i rozwiązania systemowe do analizy genów, białek i komórek, a także do badania produktów leczniczych. Wszystkie umowy zawarte z firmą Promega GmbH opierają się na poniższych Ogólnych Warunkach Handlowych. Sprzeczne z nimi lub odmienne warunki handlowe Klientów nie będą obowiązywać. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe firmy Promega GmbH obowiązują również wtedy, gdy firma Promega GmbH realizuje dostawę do Klienta bez zastrzeżeń, mając świadomość, że ogólne warunki handlowe Klienta są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

§ 1 Zakres zastosowania

 1. Firma Promega GmbH zawiera umowy wyłącznie z Klientami, którzy nie są konsumentami w rozumieniu art.22(1) polskiego kodeksu cywilnego. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stosuje się do przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego i jednostek organizacyjnych prawa publicznego, którym ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu art.33(1) polskiego kodeksu cywilnego.


  Należy wyraźnie zaznaczyć, że firma Promega GmbH nie dostarcza żadnych produktów firmy Promega konsumentom z powodu zagrożeń dla zdrowia częściowo związanych z tymi produktami. Ponadto firma Promega GmbH informuje Klientów prowadzących działalność handlową, że produkty firmy Promega nie są przeznaczone dla konsumenta i stanowczo zaleca Klientom, aby nie przekazywali ich konsumentom.


 2. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z firmą Promega GmbH, chyba że firma Promega GmbH wyraźnie wskaże w treści zamówienia, że Ogólne Warunki Handlowe nie mają zastosowania do określonego produktu lub umowy, która ma zostać zawarta.


 3. Produkty firmy Promega są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych i/lub do użytku invitro (lub w poszczególnych przypadkach oznaczonych specjalnym oznakowaniem na produktach firmy Promega, również do celów diagnostycznych). Firma Promega GmbH zastrzega sobie prawo do zażądania od Klientów pisemnego zapewnienia, że dany produkt nie zostanie zakupiony, użyty ani odsprzedany do celów, do których nie jest przeznaczony. Wszystkie produkty firmy Promega mogą być używane wyłącznie w laboratorium pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty.

§ 2 Zawarcie umowy, język umowy

 1. Produkty firmy Promega mogą być zamawiane przez Klienta zarówno w sklepie internetowym pod adresem www.promega.com, jak również z katalogu lub w ramach reklam prezentowanych przez firmę Promega GmbH oraz za pośrednictwem platform handlu elektronicznego B2B, takich jak Ariba, Jaggaer, Wallmedien, Asapio lub eBiss. Zastosowanie mają następujące postanowienia:


  1. Zamówienie z katalogu lub w ramach reklamy:


   Prezentacja produktów firmy Promega w katalogu lub w reklamie nie stanowi wiążącej oferty firmy Promega GmbH, lecz jedynie zaproszenie do składania zamówień (invitatio ad offerendum). Zamówienia można składać pocztą (Promega GmbH, Gutenbergring 1, 69190 Walldorf, Niemcy), faksem (+48225310669), telefonicznie (+48225310667) lub pocztą elektroniczną (pl_custserv@promega.com). Wszystkie informacje zawarte, zarówno w katalogu, jak i w reklamie, są niewiążące wodniesieniu do ceny, ilości i możliwości dostawy.


   Po złożeniu zamówienia i tym samym złożeniu oferty kupna, firma Promega GmbH przyjmie zamówienie poprzez oddzielnego e-maila albo nada towar do wysyłki. Umowa zostaje zawarta dopiero w tym momencie.


   W przypadku, gdy zamówienia Klienta złożone za pomocą jednej z powyższych metod po otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez firmę Promega GmbH zostaną dodatkowo potwierdzone przez Klienta pocztą lub w formie tekstowej, e-mailemczy telefonicznie to pismo Klienta musi być oznaczone jako „Potwierdzenie zamówienia”. Jeśli tak się nie stanie, Klient ponosi koszty przypadkowej podwójnej wysyłki. Jeżeli Klient chce przyjąć także dodatkową dostawę obowiązują w odniesieniu do kosztów wysyłki dalsze postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków, wszczególności będzie to traktowane jako nowe zamówienie, a koszty wysyłki zostaną od nowa naliczone, o ile dalsze zamówienie Klienta wpłynie do firmy Promega GmbH po wysłaniu produktów zamówionych pierwotnie.


  2. Zamówienie w sklepie internetowym w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem platform handlu elektronicznego B2B


   Prezentacja produktów firmy Promega GmbH w sklepie internetowym pod adresem www.promega.com oraz za pośrednictwem platform handlu elektronicznego B2B, takich jak Ariba, Jaggaer, Wallmedien, Asapio lub eBiss nie stanowi prawnie wiążącej oferty sprzedaży, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu (invitatio ad offerendum).


   Klikając na przycisk „Prześlij zamówienie” w ostatnim kroku procesu zamawiania, Klient składa wiążącą ofertę zakupu produktów przedstawionych w podsumowaniu zamówienia. Umowa pomiędzy Klientem a firmą Promega GmbH zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez firmę Promega GmbH za pośrednictwem oddzielnego e-maila albo po nadaniu towaru do wysyłki.


   W tym celu zaleca się, aby Klient regularnie sprawdzał czy stosowne wiadomości nie trafiły do folderu spamu w jego skrzynce odbiorczej poczty elektronicznej.

 2. W przypadku obu tych metod zamawiania, językiem przewidzianym do zawarcia umowy jest wyłącznie język polski. Tłumaczenia na inne języki mają charakter wyłącznie informacyjny. Wprzypadku sprzeczności między tekstem polskim a tłumaczeniem, pierwszeństwo ma tekst polski.


 3. Firma Promega GmbH sprzedaje substancje toksyczne, z którymi należy obchodzić się zzachowaniem odpowiednich środków ostrożności, wyłącznie Klientom przeszkolonym wzakresie postępowania z substancjami toksycznymi. W razie potrzeby firma Promega GmbH może zażądać od Klienta przedstawienia dokumentacji postępowania z takimi substancjami.


 4. Przy zamawianiu produktów, które zawierają organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) lub z innych powodów mogą być stosowane wyłącznie w laboratorium o poziomie bezpieczeństwa biologicznego S1, firma Promega GmbH wymaga potwierdzenia otrzymania zezwolenia na obchodzenie się z takimi substancjami przed realizacją zamówienia. Potwierdzenie musi być udostępnione firmie Promega GmbH raz w roku bez wyraźnego wezwania do jego przedstawienia.

§ 3 Ceny i warunki płatności, potrącenia

 1. Wszystkie ceny podane przez firmę Promega GmbH podane są w polskich złotych i nie zawierają obowiązującego ustawowego podatku od towarów i usług.


 2. Cena zakupu jest płatna w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i wystawienia faktury w pełnej kwocie (bez potrąceń). Płatność uważa się za dokonaną tylko wtedy, gdy kwota płatności zostanie wpłacona na jeden z rachunków bankowych firmy Promega GmbH. Zastosowanie znajdują przepisy prawne dotyczące konsekwencji opóźnień w płatnościach.


  Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej (przy wykorzystaniu certyfikatu bezpieczeństwa SSL do zaszyfrowania danych osobowych Klienta), przelewu bankowego lub za pośrednictwem odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Właściwe dane bankowe można znaleźć na odpowiedniej fakturze.


 3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.promega.com Klient otrzymuje zniżkę w wysokości 2% ceny zakupu. Zniżka nie zostaje przyznana, jeżeli Klient zamówi produkty firmy Promega pocztą, faksem, e-mailem lub telefonicznie w powiązanego bliskiego okresu czasu, a następnie dokona kolejnego zakupu wsklepie internetowym, próbując odwołać zamówienie złożone pocztą, faksem, e-mailem lub telefonicznie, wyłącznie w celu otrzymania zniżki. W przypadku takich transakcji służących omijaniu postanowień niniejszych warunków zniżka nie przysługuje. W takim wypadku zamówienie w sklepie internetowym będzie potraktowane jako nowe zamówienie, nie zastępuje ono zamówienia pocztą, faksem, e-mailem lub telefonicznie. Zniżka nie przysługuje również w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem platform handlu elektronicznego B2B, takich jak Ariba, Jaggaer, Wallmedien, Asapio czy eBiss.


 4. Klienci, którzy zapłacą za zamówione produkty firmy Promega w ciągu 10 dni od otrzymania towaru i faktury bez potrąceń, otrzymają również zniżkę w wysokości 2% ceny zakupu. Płatność jest uważana za dokonaną dopiero wtedy, gdy kwota płatności zostanie wpłacona na jeden z rachunków bankowych firmy Promega GmbH. Jeżeli obniżka ceny została już przyznana na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem internetowego systemu zamówień pod adresem www.promega.com zgodnie z§3pkt3, wówczas dalsza obniżka ceny o kolejne 2% zostanie udzielona zgodnie z tym przepisem wyłącznie od ceny zakupu już obniżonej na podstawie powyższego przepisu.


 5. Firma Promega GmbH wystawia również faktury elektroniczne i przesyła je drogą elektroniczną jako e-faktury. Klient wyraża zgodę na powyższe.


 6. Za pakowanie i wysyłkę firma Promega GmbH pobiera aktualnie opłatę ryczałtową wwysokości 110PLN dla terenu Polski. Niektóre dostawy mogą wiązać się z nietypowymi dodatkowymi kosztami. Firma Promega GmbH poinformuje o tym wtedy Klienta oddzielnie po otrzymaniu zamówienia. Jeżeli Klient nie wycofa swojego zamówienia w odpowiedzi na to lub, jeśli ma to zastosowanie, w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wyraził zgodę na oddzielnie zgłoszone koszty wysyłki.


 7. Przy zamówieniu o wartości co najmniej netto 2100PLN firma Promega GmbH nie pobiera żadnych dodatkowych kosztów opakowania i wysyłki. Wyłączone z tego są koszty pakowania i wysyłki przy zamawianiu urządzeń, dostawach ekspresowych oraz wysyłce utraconych materiałów do opakowania celem zwrotu produktów.


 8. Potrąceń z wymaganych przez firmę Promega GmbH płatności Klient może dokonywać tylko z bezspornymi, uznanymi przez firmę Promega GmbH lub prawomocnie stwierdzonymi wierzytelnościami. Klient ma prawo do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

§ 4 Czas dostawy

 1. Zamówienia odczynników, które wpłyną do firmy Promega GmbH będą wysyłane na teren Polski: najpóźniej następnego dnia roboczego, z terminem dostawy około 3 dni roboczych – w przypadku odczynników o temperaturze pokojowej lub najpóźniej w najbliższy poniedziałek lub wtorek będący dniem roboczym przypadający po dniu zamówienia – wprzypadku odczynników z lodówek lub zamrażarek, za każdym razem o ile zamówiony produkt firmy Promega jest dostępny w magazynie firmy Promega GmbH. Jeśli firma Promega GmbH nie posiada zamówionego produktu firmy Promega w magazynie, dostawa odbywa się w najwcześniejszym możliwym terminie.


 2. O ile nie uzgodniono inaczej, firma Promega GmbH dokonuje dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.


 3. W przypadku zwłoki w odbiorze lub zawinionego naruszenia przez Klienta innych obowiązków współpracy, firma Promega GmbH jest uprawniona do żądania odszkodowania za poniesioną szkodę, włącznie z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Zastrzega się możliwość dochodzenia dalszych praw lub roszczeń. Od momentu wystąpienia zwłoki w odbiorze ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości produktu firmy Promega przechodzi na Klienta.


 4. Firma Promega GmbH ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli został uzgodniony ściśle określony termin wykonania lub gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce - w rozumieniu art.492 polskiego kodeksu cywilnego. Firma Promega GmbH ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi również wtedy, gdy w wyniku opóźnienia w dostawie, za które odpowiedzialna jest firma Promega GmbH, Klient stwierdzi, że jego interes w dalszej realizacji umowy ustał.


 5. Firma Promega GmbH odpowiada zgodnie z przepisami prawa również wtedy, gdy opóźnienie w dostawie wynika z umyślnego naruszenia umowy lub rażącego niedbalstwa, za które odpowiedzialna jest firma Promega GmbH; winę przedstawicieli naukowych firmy Promega GmbH lub innych osób działających w imieniu firmy Promega GmbH należy przypisać firmie Promega GmbH. O ile opóźnienie w dostawie nie jest spowodowane umyślnym naruszeniem umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza firmy Promega GmbH jest ograniczona do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód i nie obejmuje utraconych korzyści.


 6. Firma Promega GmbH ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, o ile opóźnienie w dostawie, za które odpowiada firma Promega GmbH, wynika z zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza firmy Promega GmbH jest jednak ograniczona do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód i nie obejmuje utraconych korzyści.


 7. Odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia pozostaje nienaruszona.

§ 5 Postępowanie z produktami firmy Promega i okres przydatności do użycia produktów Promega

 1. Zamówienia zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone jako takie przez firmę Promega GmbH zgodnie z aktualnymi wymogami i muszą być stosowane przez użytkowników zgodnie z zawartymi w nich przepisami bezpieczeństwa. Użytkowanie produktów firmy Promega może być niebezpieczne. W każdym przypadku należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i w żadnym wypadku nie spożywać produktu.


 2. Firma Promega GmbH pragnie zwrócić uwagę na fakt, że produkty firmy Promega mają znaturalnych względów ściśle ograniczony okres przydatności do użycia. Przewidywany okres przydatności do użycia produktów firmy Promega jest z reguły wskazany na odpowiednim opakowaniu produktu lub w opisie produktu.

§ 6 Odpowiedzialność cywilna za wady

 1. Klient traci prawo do roszczeń z tytułu wad wobec firmy Promega GmbH, jeżeli nie sprawdził produktu i nie zawiadomił o wadzie zgodnie z art.563 polskiego kodeksu cywilnego.


 2. Jeżeli produkt firmy Promega posiada wady, firma Promega GmbH jest uprawniona izobowiązana do wymiany wadliwego produktu firmy Promega na produkt wolny od wad wdrodze ponownego wykonania zobowiązania umownego. W takim przypadku firma Promega GmbH jest zobowiązana pokryć wszelkie dodatkowe koszty wynikające zponownego wykonania zobowiązania umownego, w szczególności koszty transport, robocizny i materiałów, jeżeli nie wzrosną one, wskutek tego, że zakupiony produkt firmy Promega ma zostać wysłany na życzenie Klienta w inne miejsce niż to, które Klient pierwotnie wskazał. Jeżeli zobowiązanie umowne nie zostanie ponownie wykonane, dopiero wówczas Klient, według własnego uznania, ma prawo do odstąpienia od umowy lub do obniżenia ceny zakupu.


 3. Firma Promega GmbH ponosi odpowiedzialność za roszczenia Klienta z tytułu wad, o ile dana wada ujawniła się w ciągu 12miesięcy, licząc od daty dostarczenia produktu.


 4. Firma Promega GmbH ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń odszkodowawczych wynikających z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w tym umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa działania przedstawicieli firmy Promega GmbH lub innych osób, którymi firma Promega GmbH się posługuje. Jeżeli firmie Promega GmbH nie można udowodnić umyślnego naruszenia umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza firmy Promega GmbH ogranicza się do przewidywalnych i typowych dla tej umowy szkód i nie obejmuje utraconych przez Klienta korzyści.


 5. Firma Promega GmbH ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeżeli z własnej winy naruszy istotne zobowiązanie umowne; także w takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnych i typowych dla tej umowy, szkód i nie obejmuje utraconych przez Klienta korzyści.


 6. Odpowiedzialność za zawinione pozbawienie życia, uszczerbek na ciele lub zdrowiu pozostaje nienaruszona; dotyczy to także bezwzględnie obowiązującej odpowiedzialności zgodnie zprzepisami o odpowiedzialności za produkt.


  Wszelka odpowiedzialność, inna niż powyżej określona, jest wyłączona.

§ 7 Odpowiedzialność solidarna

 1. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza zakres przewidziany w§6 jest wykluczona - niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia - jeżeli spółce Promega GmbH lub jej przedstawicielom lub osobom, którymi spółka się posługuje, nie można przypisać winy polegającej na umyślnym działaniu, rażącym niedbalstwie lub naruszeniu istotnych zobowiązań umownych. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z zawinienia przy podpisywaniu umowy, z pozostałych naruszeń zobowiązań lub deliktowych roszczeń odszkodowawczych za szkody materialne zgodnie zart.415 i nast. polskiego kodeksu cywilnego. Nie narusza to obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami o odpowiedzialności cywilnej za produkt.


 2. Ograniczenie wynikające z ust. 1 obowiązuje również wtedy, gdy Klient w miejsce wykonania żąda odszkodowania w formie zwrotu zbędnych wydatków zamiast świadczenia odszkodowawczego.


 3. W zakresie, w jakim odpowiedzialność odszkodowawcza firmy Promega GmbH jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników, współpracowników i przedstawicieli firmy Promega GmbH, a także osób, którymi spółka się posługuje.

§ 8 Zwroty

 1. Ze względu na wrażliwość produktów firmy Promega na działania temperatury oraz związanych z nimi zagrożeniami dla zdrowia zależnymi częściowo od postępowania zproduktami firmy Promega, zwrot produktów firmy Promega jest zasadniczo wykluczony.


 2. W wyjątkowych przypadkach Klienci firmy Promega GmbH mogą zwrócić dostarczone im produkty firmy Promega za uprzednią zgodą firmy Promega GmbH. Zwracany za zgodą firmy Promega GmbH produkt firmy Promega może zostać przyjęty przez firmę Promega GmbH tylko wtedy, gdy został prawidłowo zapakowany.

§ 9 Zastrzeżenie własności

 1. Firma Promega GmbH zastrzega sobie własność dostarczonych produktów do momentu całkowitej zapłaty wszystkich należności wynikających z danej umowy dostawy. Jeśli Klient naruszy umowę, w szczególności nie zapłaci wystawionych mu faktur zgodnie z§3, awyznaczony przez firmę Promega GmbH w związku z tym dodatkowy odpowiedni termin na zapłatę upłynie bezskutecznie, firma Promega GmbH jest uprawniona do odebrania Klientowi dostarczonego produktu firmy Promega. Odbiór dostarczonych produktów firmy Promega przez firmę Promega GmbH jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy. Po odebraniu produktu firma Promega GmbH jest uprawniona do utylizacji zwróconego produktu firmy Promega.


 2. Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z dostarczonym produktem firmy Promega, dopóki firma Promega GmbH pozostaje właścicielem tegoż produktu. Wszczególności jest on zobowiązany odpowiednio ubezpieczyć dostarczony produkt firmy Promega na własny koszt, a jeżeli konieczne są czynności konserwacyjne i przeglądy, wykonać je w terminie na własny koszt.

§ 10 Kodeks etyki

Klient zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad i obowiązków w odniesieniu do wszystkich umów zawartych z firmą Promega GmbH:

 1. Warunki pracy


  Klient zapewnia i gwarantuje, że w związku z wypełnianiem zobowiązań umownych wstosunku do firmy Promega GmbH nie jest wykonywana i dopuszczalna praca dzieci. Dotyczy to również pracy przymusowej. Klient powinien dochować wszelkich starań, aby nie dopuszczać do pracy dzieci i młodzieży – także u swoich podwykonawców i kontrahentów.


  W związku z realizacją wszystkich umów z firmą Promega GmbH Klient zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony młodocianych.


  Klient zobowiązuje się również do przestrzegania obowiązujących w danym czasie przepisów bezpieczeństwa pracy. Klient zapewnia również, że jego pracownicy, a także pracownicy jego podwykonawców i kontrahentów są wynagradzani zgodnie z aktualnymi, zwykłymi, lokalnymi stawkami wynagrodzenia.


 2. Ochrona środowiska


  Klient zobowiązuje się chronić środowisko naturalne w sposób długofalowy i zrównoważony oraz uwzględniać kwestie ochrony środowiska w planowaniu i realizacji procesów. W tym zakresie Klient zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i norm ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, emisji i ochrony wód.


  Organizacja transportu i logistyki musi uwzględniać kwestie środowiskowe.


 3. Przechowywanie


  Produkty dostarczane przez firmę Promega GmbH muszą być przechowywane przez Klienta zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów. W szczególności należy przy tym uwzględnić, że produkty firmy Promega mogą być również towarami niebezpiecznymi. Klient musi przestrzegać niezbędnych środków ostrożności przy transporcie i przechowywaniu.


 4. Przekazywanie produktów firmy Promega


  Klient zobowiązuje się nie prowadzić handlu produktami firmy Promega z żadnym państwem lub instytucją, jeżeli istnieje zagrożenie lub ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludności lub innych negatywnych skutków dla ludności.


  Klient zobowiązuje się poinformować o tym firmę Promega GmbH i w razie potrzeby uzyskać zgodę firmy Promega GmbH przed przekazaniem produktów firmy Promega, jeżeli istnieje podejrzenie, że firma lub instytucja, która ma nabyć produkty, narusza powyższe zasady.


 5. Moc wiążąca oraz wdrożenie i kontrola przestrzegania niniejszego Kodeksu Etyki


  Przepisy niniejszego Kodeksu są wiążące dla obu stron. Firma Promega GmbH jest uprawniona do wnoszenia powództw o nakazanie działania, zaniechania oraz o odszkodowanie przeciwko Klientowi na skutek naruszenia zobowiązań prawnych przewidzianych w niniejszym Kodeksie.


  Klient zobowiązuje się zwolnić firmę Promega GmbH z wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą dochodzić od firmy Promega GmbH, wynikających z faktu, że Klient przyjął na siebie zobowiązanie wbrew zasadom i zobowiązaniom wynikającym z niniejszego Kodeksu Etycznego.


  Z tego względu Klient zobowiązuje się wyraźnie do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i majątkowe z sumą ubezpieczenia co najmniej 2000000PLN /500 000EUR w celu ubezpieczenia na wypadek naruszenia przepisów niniejszego Kodeksu Etycznego.


  Klient potwierdza, że zasady niniejszego Kodeksu Etycznego są podstawą współpracy pomiędzy firmą Promega GmbH a Klientem. Firma Promega GmbH może przeprowadzać audyty u swoich Klientów w regularnych odstępach czasu w standardowych godzinach pracy po dokonaniu uprzedniego zgłoszenia i żądać informacji w celu zapewnienia, że obowiązki wynikające z niniejszego Kodeksu Etycznego są przestrzegane. Klient zobowiązuje się do udzielenia wyczerpującej i niezwłocznej odpowiedzi na takie pytania oraz do współpracy przy audytach.


 6. Przekupstwo i korupcja


  Firma Promega GmbH nie akceptuje jakichkolwiek form przekupstwa i korupcji. Klient, jak również wszyscy jego kontrahenci i podwykonawcy muszą postępować w taki sposób, aby nie powstawały żadne osobiste zależności, obowiązki ani wpływy.


 7. Konsekwencje naruszeń


  Poważne naruszenia przez Klienta zasad określonych w niniejszym Kodeksie Etyki uprawniają firmę Promega GmbH do zakończenia stosunków handlowych z Klientem, nawet jeśli istotne naruszenia Kodeksu etyki dotyczą tylko niektórych obszarów współpracy gospodarczej.

§ 11 Polityka prywatności

 1. Administrator danych, cele i konieczność przetwarzania danych osobowych.


  Administratorem danych jest:
  Promega GmbH, Gutenbergring 1, 69190 Walldorf, Niemcy
  onlinesupport@promega.com


  zbiera Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, jeśli dotyczy, dane rachunków bankowych, informacje związane zzamówioną usługą) w celu wykonania zawartej umowy t.j. zgodnie z art.6ust.1lit.a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


 2. Reklama i prawo sprzeciwu


  Zbieranie następujących danych: nazwiska, imienia i adresu odbywa się również w celach reklamowych (wysyłanie ofert, informacje o usługach dodatkowych) t.j.zgodnie zart.6ust.1lit.f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w naszym prawnie uzasadnionym interesie w promocji naszych produktów. Można w każdej chwili złożyć sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych w celach reklamowych używając danych kontaktowych podanych w punkcie 1.


 3. Okres przechowywania danych osobowych


  Po wykonaniu świadczenia umownego, Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • dla celów realizacji ustawowej rękojmi - przez 3 lata lub – o ile zostanie wszczęte postępowanie sądowe – do jego zakończenia lub, o ile ma to zastosowanie, do wykonania danego wyroku lub ugody lub do czasu przedawnienia wynikających z nich roszczeń, wzależności, co nastąpi wcześniej,

  • w celu (w momencie zawierania umowy lub w późniejszym czasie, gdy taka jest intencja) realizacji kolejnych zleceń przez 2 lata,

  • oraz do celów podatkowych i realizacji obowiązków wynikających z przepisów orachunkowości przez 6 lat.

   

 4. Sprzeciw wobec przechowywania danych


  Przy przetwarzaniu danych (w momencie zawierania umowy lub w późniejszym terminie) wcelu realizacji kolejnych zleceń przez 2 lata uzasadnione interesy gospodarcze realizowane będą zgodnie z ochroną danych osobowych. Mogą Państwo w każdej chwili złożyć sprzeciw w stosunku do tego przetwarzania używając danych kontaktowych podanych w punkcie 1.


 5. Usunięcie danych


  Najpóźniej po upływie powyższych terminów dane osobowe zostaną usunięte.


 6. Prawa do ochrony danych i prawo do odwołania się do organu nadzorczego


  Zgodnie z postanowieniami art.15 i nast. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługują Państwu prawa do dostępu do danych, które Państwa dotyczą, jak również do ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych mają Państwo prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w Polsce (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/p/kontakt) oraz do każdego innego ewentualnie właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.


 7. Przetwarzanie danych osobowych w Państwach Trzecich


  Jako spółka zależna amerykańskiej firmie Promega Corporation korzystamy z usług naszej spółki dominującej. W ramach tych usług nasza spółka dominująca może również mieć dostęp do danych osobowych Klientów. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, nasza spółka dominująca zawarła z europejskimi spółkami zależnymi umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych Unii Europejskiej.


 8. Dane kontaktowe administratora ochrony danych osobowych


  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt znaszym inspektorem ochrony danych:


  Adwokat Ulf Neumann, LL.M.
  Heßbrühlstr. 49, 70565 Stuttgart, Niemcy
  Tel. +49 (0) 7121/3476540, mail@ulfneumann.de


 9. Podanie danych osobowych


  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawierania umów zakupu naszych produktów.

§ 12 Jurysdykcja, prawo właściwe i miejsce wykonania zobowiązania

 1. Wszelkie spory w sprawach wynikających lub związanych z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (w sprawach dostaw produktów firmy Promega GmbH w oparciu o te Ogólne Warunki Handlowe) będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy zgodnie zRegulaminem Stałego Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.


 2. Prawem obowiązującym jest wyłącznie prawo polskie; wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.


 3. Jeżeli treść zamówienia nie stanowi inaczej, miejscem wykonania świadczenia jest siedziba firmy Promega GmbH.